การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นำโดย ดร. ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่