ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ดูข้อมูลเพิ่มเติม.. http://www.ivecr5.ac.th/web2020/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6-3/