โครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5