โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชาบุระราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประํธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

   แกลลอรี่