ข้อมูลศิษย์เก่า
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
● สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 10 7 9 5 10 4
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
●สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ - 24 16 7 29 7 11
●สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 11 1 12 10 11
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
●สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 16 10 6 17 18 - 18
 ●สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล - - 11 9 - - 4
●สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - 15 6 17 12 14
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
●สาขาวิชาการโรงแรม - 17 10 12 10 16 14
●สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 15 25 19 29 19
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 21 15 14 17 17 20 14
รวม 46 76 105 103 127 104 109