ข้อมูลศิษย์เก่า
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 รวม⠀
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
● สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 10 7 9 5 10 4 45
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
● สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ - 24 16 7 29 7 11 94
● สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 11 1 12 10 11 45
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
● สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 16 10 6 17 18 - 18 69
● สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์) - - 11 9 - - 4 24
● สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - 15 6 17 12 14 64
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
● สาขาวิชาการโรงแรม - 17 10 12 10 16 14 79
●สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 15 25 19 29 19 107
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
● สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 21 15 14 17 17 20 14 97
รวม 46 76 105 103 127 104 109 624