หลักสูตรที่เปิดสอน

     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ในสาขาวิชา ดังนี้

  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์