หลักสูตรที่เปิดสอน

     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ในสาขาวิชา ดังนี้