คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (2)

นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)

นายวสันต์  กิตติกุล

นายสัมพันธ์  พงษ์พรรณากูล

ดร.สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม

นายอดิศร  เฉลิมพัฒนสุข

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)

นายสาวิทย์  ญาณภิรัต

ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)

ดร.ผณิศวร  ชำนาญเวช

นายเอก  แก้วชูเสน

ดร.ศรายุทร  ทองอุทัย