คณะกรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(1)

นายอรรถการ ตฤษณารังสี
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(2)

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(3)

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว

นายพุทธพร ปราโมทย์

นายวรากร ชยุติกุล

นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

นายนรินทร์ แก้วทอง

นายอภิชาติ สร้อยระย้า

นายบุญสืบ โพธิ์ศรี

นางสุนิสา อินทนิน

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5)

นายพีลิน สกุณา

นายราเชนทร์

มณีสว่างวงศ์

นายตติย

อัครวานิชตระกูล

นายเอก แก้วชูเสน

เลขานุการกรรมการสภาสถาบัน 

นายศรายุทธ ทองอุทัย