สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

สีประจำสถาบัน : สีฟ้า - ขาว

     สีฟ้า หมายถึง ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ มีความจริงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของศาสตร์ทุกศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับสีน้ำทะเลของทั้ง 4 จังหวัดในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕

     สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมในการดำเนินภารกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ธงประจำสถาบัน

     ธงสีฟ้า ขาว หมายถึง การร่วมกันพัฒนาและจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเขตภาคกลางตอนล่าง ในท้องทะเลเดียวกันที่ล้อมรอบด้วยสีฟ้า หมายถึง น้ำทะเล และมีสีขาวตรงกลางเป็นหลักคุณธรรม ในการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นจิกทะเล

     ต้นจิกทะเลเป็นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่มากบริเวณริมทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร ลงไปถึงภาคใต้ของประเทศไทย มีลำต้นสูงประมาณ 10 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วต้น กิ่งมีขนาดใหญ่ เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มสลับกันไปตามข้อต้น ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ อยู่ตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เกสรสีชมพูอยู่ตรงกลาง ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผลขนาดใหญ่ โคนเป็นสี่เหลี่ยมป้าน ปลายสอบ

     เหตุผลที่เลือกต้นจิกทะเลเป็นต้นไม้ประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เพราะเป็นต้นไม้ที่มีในสี่จังหวัดในสถาบันและเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วต้น กิ่งมีขนาดใหญ่ เสมือนการโอบอ้อมอารีย์         ดูแลสรรพสิ่งภายใต้ร่มเงาอันกว้างใหญ่ ภายใต้บริบทการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกส่วน อีกทั้งดอกเป็นช่อสั้นๆ สวยงาม แสดงถึงความแข็งแรง เกสรดอกจะแตกออกเป็นฝอยเล็กๆ หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน เมื่อแก่จะเป็นผลขนาดใหญ่ มีเมล็ดที่พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาต่อไป