ติดต่อ

ติดต่อได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทร. 0 3471 1811 แฟกซ์ 0 3471 1811 ต่อ 106 saraban_ivecr5@vec.mail.go.th  

สำนักงานผู้อำนวยการ    โทร. 0 3471 1811 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต่อ 108 กลุ่มงานบัญชีการเงิน ต่อ 208 กลุ่มงานพัสดุ ต่อ 212

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมีออาชีวศึกษา      โทร. 0 3471 1440 ต่อ 212

สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ               โทร. 0 3471 1440 ต่อ 107

ศุนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา                          โทร. 0 3471 1440 ต่อ 213

อาชีวศึกษาบัณฑิต                                             โทร. 0 3471 1440 กลุ่มงานทะเบียน ต่อ 203 กลุ่มงานหลักสูตร ต่อ 205