ประวัติและความเป็นมา

     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้มุ่งคุณภาพตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และได้ดำเนินการจัดทำเพื่อตอบสนองนโยบายในระดับต่างๆ  ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5 ที่กำหนดว่า รัฐต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีแนวคิดที่ต่อเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  พ.ศ. 2555 – 2559  ที่มีแนวคิดในการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ที่สาระสำคัญยังคงเน้นในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเช่นเดียวกันโดยมีวิสัยทัศน์ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการนำสู่แผนการปฏิบัติว่าคนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มาตรา 81 กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ

การศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ ในหมวด 3 กำหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ง ในหมวด 4 กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพทั้งการศึกษาในระบบและ นอกระบบต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้โดย ในหมวด 6 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปีและระบบการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ทั้งสองระบบต้องทำรายงานเสนอต่อสาธารณชนโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและกองทุนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา  สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตำราหนังสือทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์อื่นอีกทั้งข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ที่ตั้ง

-  ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)

   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ตั้งอยู่เลขที่  89  หมู่  12  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-1811 โทรสาร 0-3471-1811 ต่อ 106 website : www.ivecr5.ac.th

- ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

                       วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่  927  ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3441-1248 , 086-301-8051 โทรสาร 0-3441-1185 website : www.skntc.ac.th             

- ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

                       วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 115 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โทร 0-3242-5432 โทรสาร 0-3242-5705 ต่อ 105 website : www.pbtc.ac.th

-  ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

                       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 300 ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี      โทร 0-3242-5557 โทรสาร 0-3242-5557 ต่อ 111 website : www.pbpvc.ac.th

- ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

                       วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 302 ถนนสละชีพ ตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร 0-3261-1130 โทรสาร 0-3260-1588 website : www.pktc.ac.th

- ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

                       วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ตั้งอยู่เลขที่ 3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร 0-3252-0500 website : www.kkwind.ac.th

-  ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

                       วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0-3252-0500 website : www.bspc.ac.th