ผู้บริหารสถาบัน

นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

ปฏิบัติหน้าที่

กำกับ ควบคุม ดูแล

 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • อาชีวศึกษาบันฑิต
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ปฎิบัติหน้าที่ 

กำกับ ควบคุม ดูแล

 • สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • สักนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

                                                         ปฏิบัติหน้าที่

                                                             ที่ปรึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ                                         

นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นางสุนารี ขุนณรงค์
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

ปฏิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บุคลากรสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5


 

นางเนาวรัตน์  พัฒจันทร์หอม
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
 • สำนักงานพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิโสภาค
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ

นางสาวกนกพร  สิทธิกรโสมนัส
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานการเงิน)

นางสาววันทนา  พุ่มอำนวย
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานบัญชี)
 • กลุ่มการประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาวดี  จันทร์คง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานพัสดุ)
 • สำนักงานพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นายวิฑูรย์  นุชประเสริฐ
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

นายพีระวัฒน์ คำพม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ

นางสาวนราวดี อ่อนละมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา
 • กลุ่มกิจการพิเศษ

นางสาวอัจฉรา นันทะเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • สำนักงานพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นางสาวจิตรา สุรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานการเงิน)

นายอภิชาติ  ชื่อสงวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานขับรถยนต์

นายมณฑล  แก่นทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานทำความสะอาด