ผู้บริหารสถาบัน

นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ปฏิบัติหน้าที่   

 • ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ปฏิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

บุคลากรสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5


 

นางกัญดี  บูรณะวิทย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

นางเนาวรัตน์  พัฒจันทร์หอม
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร
 • กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มย่อง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวกนกพร  สิทธิกรโสมนัส
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มงานการเงิน

นางสาววันทนา  พุ่มอำนวย
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบัญชี
 • กลุ่มความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษา
 • กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาวดี  จันทร์คง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่
 • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นายวิฑูรย์  นุชประเสริฐ
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มทะเบียนและประเมินผล

นางสาวขนิษฐา  ยุติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • กลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่

นางสาวสาธินี  วิจิตรภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มงานการเงิน

นางสาวปานรดา  คุณวุฒิโฆษิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มส่งเสริมพัฒนาองค์กรวิชาชีพและกิจการนักศึกษา
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายนริศ  ทองบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษา

นายมณฑล  แก่นทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานทำความสะอาด

นายอภิชาติ  ชื่อสงวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานขับรถยนต์