ผู้บริหารสถาบัน

นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

ปฏิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ปฎิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ปฏิบัติหน้าที่

 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

บุคลากรสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5


 

นางกัญดี  บูรณะวิทย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

นางเนาวรัตน์  พัฒจันทร์หอม
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มย่อง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ

นางสาวกนกพร  สิทธิกรโสมนัส
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานการเงิน)

นางสาววันทนา  พุ่มอำนวย
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานบัญชี)
 • กลุ่มการประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาวดี  จันทร์คง
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานพัสดุ)

นายวิฑูรย์  นุชประเสริฐ
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

นางสาวขนิษฐา  ยุติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ
 • กลุ่มติดตาม ประเมินผล และสารสนเทศ
 • กลุ่มเครือข่ายวิชาการ

นางสาวสาธินี  วิจิตรภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์ (งานการเงิน)

นางสาวปานรดา  คุณวุฒิโฆษิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา
 • กลุ่มกิจการพิเศษ

นายมณฑล  แก่นทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานทำความสะอาด

นายอภิชาติ  ชื่อสงวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติหน้าที่

 • พนักงานขับรถยนต์