รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์เสริม

 
 
 

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5