หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.สค.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี

นายปิติกร ขำอ่อน

นางสาวสุภาพร วงค์เรียน

นายอุทัย ศรีษะนอก

นายสมคิด มีมะจำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
  • ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3441 1248