วิทยาลัยในสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีวทิยาลัยในสังกัด ได้แก่

  • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  • วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  • วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
  • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  • วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  • วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน