วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

    สถาบันชั้นนำด้านวิชาชีพเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางอาชีพสู่ชุมชน มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองแรงงานสมรรถนะสูง                                                           

อัตลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

       นักปฏิบัติการด้านอาชีวะมาตรฐานสากล

พันธกิจ  

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนกับหน่วยงาน และสถานประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และอาชีพแก่ชุมชนและสังคม
 3. ขยายโอกาสการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และมาตรฐานสากล
 6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 3. เพิ่มปริมาณและยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 5. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล และความก้าวหน้าในอาชีพ
 6. ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย