สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • 1. ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
  • 2. ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 5
  • 3. นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางกล) ระดับ 5
  • 4. นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบสื่อสาร) ระดับ 5
  • 5. นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางไฟฟ้า) ระดับ 5
  • 6. นักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6
  • 7. ช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5557