หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม วอศ.พบ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวเกศินี มรนนท์

นางจุไรรัตน์ เตชะสัต

นางสาวฐิราพร เย็นใจ

นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล

นางสาวมนทิรา อภิรัตน์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดและที่พัก
  • นักปฏิบัติงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่่ม
  • นักปฏิบัติงานด้านการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
  • นักปฏิบัติงานด้านการต้อนรับในธุรกิจโรงแรม
  • นักปฏิบัติงานด้านธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
  • นักปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจบริการ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5557