หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วอศ.พบ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางบัวทิพย์  ชิตรัตน์

นางสงกรานต์ ศิรินาวี

นางสาวอนัฐศร สงบจิตร

นางสาวอุดมลักษณ์  สุวรรณัง

นางเพ็ญศรี ติฐิโต

นายสมพงษ์ เกตุอินทร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
  • นักสร้างคอนเท้นต์ดิจิทัล
  • นักออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5557