หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักบริหารงานการตลาด
  • นักวิเคราะห์ตลาด/วิจัยการตลาด
  • นักฝึกอบรมด้านการตลาด
  • ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

ติดต่อสอบถาม โทร.  0-3242-5557