หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.สส.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
  • นักสร้างคอนเท้นต์ดิจิทัล
  • นักออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3471 1440