หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.สส.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีด้านการสร้างแม่พิมพ์ประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีด้านการออกแบบแม่พิมพ์
  • นักเทคโนโลยีด้านผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  • นักเทคโนโลยีด้านปรับ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  • นักเทคโนโลยีด้านซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
  • นักเทคโนโลยีด้านตกแต่งผิวแม่พิมพ์
  • ประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3471 1440