หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วท.พบ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายเอกชัย  จันลาด

นายนิ่มอนันต์  เสริมศรี

นายปรีชา  สวนมะลิ

นายสัมฤทธิ์  ชิณวงษ์

นายนิโรจน์  พันธุ์นัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีทางการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
  • นักจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักบริหารด้านธุรกิจยานยนต์

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5432