หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.พบ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวปรียาวรรณ  ฉายอรุณ

นายวิระศักดิ์  วัตถุ

นายวันชัย  รัชตะสมบูรณ์

นายศรศักดิ์  บุญคำ

นายมาโนชญ์  เผื่อนโภคา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์
  • นักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • นักพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ติดตั้ง ทดสอบ ใช้งานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5432