หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วท.ปข.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายฉัตรชัย  ม่วงประเสริฐ

นางกรรณิการ์  อมรวาทิน

นายอุดม  หิรัญพันธุ์

นายอภิชาติ  สร้อยระย้า

นายอดิศักดิ์  ภู่ระย้า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าของธุรกิจด้านการให้บริการยานยนต์
  • ช่างเทคนิคปฏิบัติการงานบริการด้านยานยนต์
  • นักฝึกอบรมและเผยแพร่ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์
  • ผู้บริหารงานด้านธุรกิจยานยนต์
  • นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการ (นายช่างเครื่องกล,ครูแผนกวิชาช่างยนต์)

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3261 1130