หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิต
  • นักเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
  • นักเทคโนโลยีด้านการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
  • นักวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ติดต่อสอบถาม โทร. 0- 3261-1130