หลักสูตรสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
  • ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 5
  • นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางกล) ระดับ 5
  • นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบสื่อสาร) ระดับ 5
  • นักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางไฟฟ้า) ระดับ 5
  • นักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6 
  • ช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-3441-1248