หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.พบ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายอโนชา  ล่องสกุล

นายรักชาติ  เถื่อนบุญ

นายอินทนิล  ดาวดวงน้อย

นายธำรงศักดิ์  หมิ่นก้าหรีม

นางสุจิตรา  ช่างพิมพ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีไฟฟ้า และการใช้โปรแกรม
  • ผู้ประสานงานกับวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ
  • ดูแลงานเครื่องจักรกลไฟฟ้า งานระบบควบคุม งานสื่อสารและงานเทคโนโลยีการส่องสว่าง
  • ผู้ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน หรือผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝึกอบรม งานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  • นักเทคโนโลยี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
  • ประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3242 5432