การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5