การประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา (E-MVS)

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงานและมูลนิธิ IM Japan

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา)

สถาบันการอาชีวศึ…

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ”

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย …

ใจแรก…ณ จุดเริ่มต้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่