นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

http://www.newsf…

เตรียมผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงสู่ตลาดแรงงาน

• สื่อกลางเดลี่อ…

การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

  สถาบันการอาชีว…

โครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 2565

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกำหนดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์    แกลลอรี่

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิ…

MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17/6/65

สถาบันการอาชีวศึ…

พิธีไหว้ครู 2565

คณะผู้บริหาร และ…

ลิงค์สำหรับระบบย…