ทดสอบระบบการสอบ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 (กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF))

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เป้าหมายผลิตแรงงานคุณภาพสูงสู่สากล”

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และสาขาวิชาเทคโนโลแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการ ของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

สถาบันการอาชีวศึ…