การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ V-NET ปีการศึกษา 2566 21 มค. 67

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นศูนย์ประสานงาน การจัดการทดสอบทางการศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 จำนวนสนามสอบ 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมีนางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และนางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

   แกลลอรี่