การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2564

   แกลลอรี่