การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

  http://nc…

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาครูวิชาชีพในสถานประกอบการ

การประชุมเตรียมค…

การประชุมจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

การประชุมจัดทำมา…

การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรม…

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนัก เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง

สถาบันการอาชีวศึ…

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เข้าร่วมการประชุ…

เข้ารับการเป็นองค์กรรับรองฯ ช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม

ประชุมหารือแนวทา…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรม…