การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์