การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ)
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5