การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานกรรมการ