การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อำคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน

   แกลลอรี่