การประชุมคณะทำงานโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 การประชุมคณะทำงานโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5