การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงานและมูลนิธิ IM Japan

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงานและมูลนิธิ IM Japan ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา