การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศกรณีศึกษาโครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงาน และมูลนิธิ IM Japan

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศกรณีศึกษาโครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงาน และมูลนิธิ
IM Japan ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา