การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในที่ประชุม

   แกลลอรี่