การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครังที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครังที่ 2/2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อำคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่