การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่