การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์