การประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์