การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน