การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 ด้วยวิธี OBE (Outcome-based education) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 ด้วยวิธี OBE (Outcome-based education) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่