การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5