การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์