การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 2565
ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5